Територіальна підсудність справ господарському суду

ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ (Розділ 3).

Важливими поняттями у господарському процесі є підвідомчість та підсудність.

Підвідомчість - коло спорів про право та інших спорів, вирішення яких віднесено до відання тих чи інших органів держави, громадськості.

Тут мова йде про розподіл юридичних справ між юрисдикційними органами (суд, господарський суд тощо). Іншими словами, це коло справ, розгляд і вирі­шення яких належить до компетенції того чи іншого органу, в нашому випадку - господарського суду.

Підсудність - це сукупність справ, що підлягають розгляду і вирішенню по суті в тій чи іншій ланці судової системи або в тому чи іншому суді. Підсудність дає можли­вість визначити компетенцію кожної ланки судової систе­ми та кожного суду окремо. Таким чином, коли визнача­ють підсудність, вирішують, який з судів повинен бути судом першої інстанції.

Господарським судам підвідомчі(ст.12):

• справи у спорах, що виникають при укладанні. зміні, розірванні і виконанні господарських дого­ворів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав,зазначених у законодавстві, крім: спорів що виникають при погодженні стандартів та технічних умов; спорів про встановлення цін на продукцію (това-ои) а також тарифів на послуги (виконання ро­біт) якщо такі ціни і тарифи відповідно до зако­нодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; інших спорів, вирішення яких відповідно до зако­нів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів;

• справи про банкрутство;

• справи за заявами органів Антимонопольного комі­тету України, Рахункової палати з питань, відне­сених законодавчими актами до їх компетенції. Підвідомчий господарським судам спір може бути пе­редано сторонами на вирішення третейського суду, крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та вико­нанні господарських договорів, пов'язаних із задоволен­ням державних потреб.

Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам, тобто є судами першої інстанції.Справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів недійсними розглядаються господар­ським судом за місцезнаходженням сторони, зобов'язаної договором здійснити на користь другої сторони певні дїї, наприклад: передати майно,виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо.

Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються господарськії судом за місцезнаходженням відповідача.

Справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.

Якщо юридичну особу представляє уповноважений нею відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору визначається з урахуванням оспорюваного питання залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу.

Місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією зі сторін є апеляційний господарський суд, госпо­дарський суд Автономної Республіки Крим, господар­ський суд області, міст Києва та Севастополя, визначає Вищий господарський суд.

Справи про банкрутство розглядаються господар­ським судом за місцезнаходженням боржника.

Господарським процесуальним кодексом передбачено виключну підсудність справ, тобто законодавче чітко визначено, який саме господарський суд буде розглядати певну справу:

• віднесені до підсудності господарського суду справи у спорах, що виникають з договору перевезення, в яких одним з відповідачів є орган транспорту, розглядаються господарським судомза місцезна­ходженням цього органу;

• справи у спорах про право власності на майно або про витребування майна з чужого незаконного во­лодіння чи про усунення перешкод у користуванні майном розглядаються господарським судом за місцезнаходженням майна;

• у спорахпро порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судомза місцем вчинення порушення;

• справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади. Національ­ний банк України, Рахункова палата. Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські дер­жавні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва. Якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали справи надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи. Цю ухвалу може бути оскаржено.

Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду.

Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в господарському суді, до підсудності якого нале­жить справа, то Голова Вищого господарського суду України або його заступник мають право витребувати будь-яку справу, що є у провадженні місцевого господарського суду, і передати її на розгляд до іншого місце­вого господарського суду.


6856628128816328.html
6856712065633638.html
    PR.RU™