Основні організми та речовини біосфери

Біосфера складається з організмів трьох таких основних типів (трофічних рівнів).

Продуценти або автотрофи- це організми, що створюють органічну речовину за рахунок утилізації сонячної енергії, води, вуглекислого газу та мінеральних солей. До цього типу належать рослини, яких на Землі є близько 350 000 видів. їх маса становить близько 2,4х1012т.

Конеументи або гетеротрофи- це організми, що одержують енергію за рахунок харчування автотрофами чи іншими консументами. До них належать рослиноїдні тварини, хижаки й паразити, а також хижі рослини та гриби. Кількість видів цієї групи найбільша -понад 1,5 млн. а їхня маса становить близько 2,3x10 т.

Редуцента - мікроорганізми, що розкладають органічну речовину продуцентів і консументів до простих сполук - води, вуглекислого газу та мінеральних солей. їх налічується 75 тис. видів, а сумарна маса становить 1,8x10 т.

Біомасоюназивається загальна маса живих організмів, яка нагромаджується в популяції, біоценозі або біосфері на будь-який момент часу. Виражається в одиницях сирої або сухої маси.іноді в одиницях енергетичного еквівалента на одиницю об'єму або поверхні, Величина біомаси та швидкість її збільшення характеризують біологічну продуктивність виду, угрупування або екосистеми. Біомаса живої речовини складає біля 0,0001 % від маси біосфери.

До унікальних властивостей живої речовини належать такі:

1. Здатність швидко освоювати весь вільний простір, що пов'язане з інтенсивним розмноженням;

2. Активний рух, наприклад, проти течії, сил гравітації;

3. Стійкість за життя і швидке розкладання після смерті

4. Висока здатність пристосовуватись (адаптація) до різних умові звідси швидке освоєння всіх середовищ життя (водного, повітряного, ґрунтового;

5. Надзвичайно велика швидкість перебігу реакцій (наприклад, гусінь переробляє за день поживи в 100 разів більше за масу їхнього тіла,

Основні речовини, якіскладають біосферу:

а) живі - рослини, тварини і мікроорганізми;

б) біогенні органічного походження;

фітогенні. які складаються в основному з рослинних залишків (кам'яне вугілля, торф, гумус);зоогенні - із залишків тваринних організмів (крейда, вапняк та інші осадові породи);

в) затверділі - гірські породи магматичного та неорганічного походження, які утворюють земну кору;

г)біозатверділі - продукти розпаду і переробки гірських осадових порід живими мікроорганізмами (фунт, який містить 93% мінеральних (затверділих) і 7% органічних (живих і біогенних речовин),

Біосфера взаємозв'язана і взаємодіє з усім планетним оточенням - як зовнішнім (космічним) так і внутрішнім, яке відходить від біосфери в глибину Землі. Залежність ця передусім - енергетична.

Під час фізичних і хімічних процесів сонячна енергія витрачається на переміщення повітряних мас, поглинання і виділення газів, розчинення мінералів та інше. Єдиний процес специфічний для біосфери - фотосинтез.Загальна енергія фотосинтезу - 104 1012 Вт. За сто років засвоюється 200 млрд. т СО2, а виділяється 145 млрд.т Ог.

Під біотичним кругообміном- розуміють надходження хімічних елементів з ґрунту і атмосфери в живі організми, перетворення цих елементів у нові складні сполуки і повернення їх у ґрунт, атмосферу й воду в процесі життєдіяльності з щорічним обпаданням частини органічної речовини або повністю відмерлими організмами.

Система зв'язків у біосфері надзвичайно складна й поки що розшифрована лише в загальних рисах. Найголовнішою ланкою управління є енергія - переважно енергія Сонця, другорядною - енергія внутрішнього тепла Землі й радіоактивного розпаду елементів.


6859619058161564.html
6859705635051831.html
    PR.RU™