ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте економічну сутність і класифікацію інвестицій.

2. Дайте визначення інвестиційної політики підприємства.

3. Назвіть форми реальних інвестицій та їх характеристика.

4. Надайте класифікацію інвестиційних проектів підприємства.

5. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

6. Форми фінансових інвестицій та їх характеристика.

7. У чому сутність розробки політики управління фінансовими інвестиціями.

8. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій.

9. Формування портфеля фінансових інвестицій.

Література [8,12,13,17,20,31,33,34]

Тема 9 Управління фінансовими ризиками

ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Економічна сутність і види фінансових ризиків.

2. Зміст управління фінансовими ризиками.

3. Методи оцінки ризиків.

4. Способи уникнення і нейтралізації ризиків.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 9.1. Маємо два варіанти вкладення капіталу. Оберіть варіант з меншим ступенем фінансового ризику. Обґрунтуйте свій вибір за допомогою розрахунку середньої суми очікуваного прибутку і показників варіації.

Варіант А Варіант Б
Очікуваний прибуток, млн.. грн. Імовірність Очікуваний прибуток, млн. грн. Імовірність
0,30 0,25
0,50 0,60
0,20 0,15

Завдання 9.2. Необхідно визначити майбутню вартість вкладу з урахуванням фактора ризику при наступних умовах:

Початкова сума вкладу складає 1000 ум. ден. одиниць, безризикова норма дохідності на фінансовому ринку складає 5%, рівень премії за ризик визначений у розмірі 7%, загальний період розміщення вкладу становить 3 роки при нарахуванні відсотка один раз на рік.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сутність і класифікація фінансових ризиків.

2. Політика управління фінансовими ризиками.

3. Порядок виявлення та оцінки ризиків.

4. Показники оцінки фінансових ризиків.

5. Організація ризик-менеджменту на підприємстві.6. Премія за ризик та порядок її визначення.

7. Хеджування як інструмент нейтралізації ризиків.

8. Зовнішнє страхування фінансових ризиків.

9. Механізм диверсифікації фінансових вкладень підприємства

10. Прогнозування ризиків.

Література [11,13,18,20,21,24,25,30]

Тема 10 Аналіз фінансових звітів

План ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Поняття фінансового стану підприємства.

2. Завдання і прийоми аналізу фінансового стану підприємства.

3. Показники фінансового стану підприємства.

4. Фінансові причини банкрутства підприємств.

5. Методи прогнозування банкрутства.


6860217202941736.html
6860251197993524.html
    PR.RU™