Знання та вміння студентів

ПВНЗ

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності


НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни

“ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

для спеціальності 6.020105 “Документознавство та

інформаційна діяльність”

Київ 2013

Укладачі: Микитась Надія Дмитрівна, к.філ.н., доц.

Рецензенти: Палеха Юрій Іванович, к.і.н., професор

Кириленко Олександр Григорович, к.і.н., доцент

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри

протокол № __ від “___” _________ 2013 р.

Завідувач кафедри __________ проф. Палеха Ю.І.

Схвалено вченою радою факультету інформаційних систем і технологій ПВНЗ «Європейський університет» (протокол від 28 вересня 2013 року № 2)

Голова

к.т.н. доц._________В. В. Рябцев

Вступ

Стрімке зростання і розвиток інформаційних технологій, підвищення ролі інформації в усіх сферах життєдіяльності суспільства обумовлене становленням і розвитком інформаційного суспільства, призвели до активізації інформаційних чинників в процесах прийняття управлінських рішень.

Інформаційна діяльність, яка визначається як постійне та систематичне збирання та оброблення інформації з метою її зберігання та використання, пов’язана з процесами розподілу праці. Реальна потреба у діяльності інформаційних служб, які сьогодні входять до структурних підрозділів установ та організації різного профілю та сфер діяльності, широкий спектр інформаційних завдань, які перед ними постають, потребують кваліфікованої підготовки спеціалістів інформаційно-управлінського профілю.

Сучасні методи управління інформаційною діяльністю на підприємствах і в організаціях ґрунтуються на законах, методах і засобах інформаційного менеджменту.

Мета навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент» - надання студентам знань і набуття ними навичок щодо теоретичних аспектів інформаційного менеджменту, практичних технологій застосування теоретичних концепцій, методів організації управління інформацією в організації.Завдання дисципліни:

-теоретичне визначення інформаційного менеджменту як різновиду інформаційної діяльності;

- розкриття теоретико-методологічних основ інформаційного менеджменту;

- визначення інформаційно-аналітичної діяльності в системі управління;

- розкриття технології інформаційного забезпечення роботи керівника організації;

- обґрунтування технологічних процесів інформаційного моделювання процесів

управління;

- розкриття структури та закономірностей функціонування інформаційного ринку

товарів та послуг;

- визначення технології здійснення інформаційного консалтингу;

- визначення прикладних аспектів інформаційного менеджменту, які

реалізовуються в роботі референта та офіс-менеджера.

Знання та вміння студентів

Студент повинен знати:основні закони розвитку і функціонування в суспільстві процесів управління інформацією; сучасні технологічні процеси інформаційного забезпечення управлінської діяльності; структуру, склад і закони розвитку ринку інформаційних товарів і послуг; технологію підготовки інформаційних продуктів для забезпечення управлінської діяльності; процеси організації роботи з інформаційно-аналітичного забезпечення керівників різних рівнів управління; процеси реалізації управління інформацією в різних типах організацій.

Студент повинен вміти:

- здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення роботи керівників різних рівнів;

- виробляти інформаційні продукти, що забезпечують прийняття управлінських рішень;

- організовувати роботу в організації щодо інформаційного забезпечення діяльності цієї організації;

- забезпечувати функціонування конфіденційної інформації в організації.


6861413861953752.html
6861458926483998.html
    PR.RU™