ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

1. Визначте історичне значення держави Київська Русь та Галицько-Волинського князівства. 2. Обґрунтуйте причини зміни економічної політики в країні у другій половині 20-х рр та дайте оцінку перетворенням в сфері промисловості та сільського господарства у 20-30–х рр XX ст.

Затверджено на засіданні кафедри українознавства

Протокол № 2 від 18.09.2012 року

Завідувач кафедри ___________О.М.Максимець Екзаменатор _________Л.А.Заболоцька

(підпис) (ініціали та прізвище)( підпис) (ініціали та прізвище)

Форма № Н-5.05

Таврійський державний агротехнологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Напрям підготовки

Спеціальність___________________________________ Семестр 1

(назва)

Навчальна дисципліна Історія України

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

1. Визначте особливості суспільно-політичного та економічного розвитку українських земель у складі Великого Литовського князівства. 2. Визначте особливості національно-культурного розвитку України в 20-30рр XX ст. у складі СРСР. Дайте оцінку політиці українізації.

Затверджено на засіданні кафедри українознавства

Протокол № 2 від 18.09.2012 року

Завідувач кафедри ___________О.М.Максимець Екзаменатор _________Л.А.Заболоцька

(підпис) (ініціали та прізвище)( підпис) (ініціали та прізвище)

Форма № Н-5.05

Таврійський державний агротехнологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Напрям підготовки

Спеціальність___________________________________ Семестр 1

(назва)

Навчальна дисципліна Історія України

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

1. Обгрунтуйте причини укладення Кревської (1385 р.), Люблінської (1569 р.) уній, проаналізуйте зміст цих угод та розкажіть про їх наслідки для України.
2. Визначте джерела та причини формування тоталітарної системи в СРСР та її вплив на соціально-політичне життя в Україні.

Затверджено на засіданні кафедри українознавстваПротокол № 2 від 18.09.2012 року

Завідувач кафедри ___________О.М.Максимець Екзаменатор _________Л.А.Заболоцька

(підпис) (ініціали та прізвище)( підпис) (ініціали та прізвище)

Форма № Н-5.05

Таврійський державний агротехнологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Напрям підготовки

Спеціальність___________________________________ Семестр 1

(назва)

Навчальна дисципліна Історія України


6861986281693106.html
6862092757467332.html
    PR.RU™