Тема 2. Філософія Стародавнього світу

Змістовий модуль 1.Історія (генеалогія) філософії

Тема 1.Філософія як особливий тип знання ………………………………….

Тема 2. Філософія Стародавнього світу …………………….…………………

Тема 3.Філософська думка епохи античності ……………………………….

Тема 4.Філософія Середньовіччя та Відродження ……………………….

Тема 5.Філософія Нового часу та Просвітництва …………………………...

Тема 6.Філософська думка в Україні………………………………………....

Тема 7.Тенденції розвитку сучасної філософії ……………………………

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА

Змістовий модуль 1. Історія (генеалогія) філософії

Тема 1. Філософія як особливий тип знання

1. Заповніть пусті рамки.

Історичні типи світогляду

2. Вставте пропущені слова.

Філософія – це ___________ до мудрості.

Той, хто пізнав першооснову буття, смисл людського існування, мету, цінності та ідеали суспільства, вважається таким, що осягнув __________________.

Філософія є _____________________ культури, коротким узагальненням всіх її здобутків.

3. Вставте пропущені назви розділів філософії.

___________________ – наука про те, якою філософія була у минулому.

___________________ – розділ філософії, що вивчає першооснови буття світу.

___________________ – розділ філософії, що вивчає першооснови пізнання.

___________________ – розділ філософії, що вивчає людину.

___________________ – розділ філософії, що вивчає суспільство.

___________________ – розділ філософії, що вивчає цінності.

___________________ – розділ філософії, що вивчає закони і форми мислення.

___________________ – розділ філософії, який намагається визначити, що є добро і зло, що є щастя та вирішити питання про смисл людського існування.

___________________ – розділ філософії, що є вченням про прекрасне.

4. Заповніть пусті рамки.

Функції філософії

5. Виберіть із запропонованих варіантів відповідей на кожне запитання один правильний.

1. Що з перерахованого нижче найближче до визначення філософії? Філософія це: а) одна із форм релігії; б) вчення про людську психіку; в) одна із форм міфології; г) вчення про першооснову буття; д) наукова дисципліна. 4. Слово «філософія» означає: а) любов до себе; б)любов до знання; в) любов до Бога; г) любов до книги; д) любов до мудрості.
2. Яка мета філософії? а) накопичення знань про світ; б) дослідження людської психіки; в) пошук істини; г) пізнання самого себе; д) критика науки. 5. Як називається розділ філософія присвячений проблемам людини? а) соціальна філософія; б) філософська антропологія; в) натурфілософія; г) етика; д) футурологія.
3. Слово «філософія» вперше запровадив: а) Піфаґор; б) Фалес; в) Анаксагор; г) Платон; д) Геракліт. 6. Одна з форм суспільного усвідомлення - сукупність духовних уявлень, заснованих на вірі у надприродні сили, а також відповідна поведінка та дії. а) релігія; в) тотемізм; б) фетишизм; г) анімізм

6. Дайте письмову відповідь на запитання:

1. Чи змінюється світогляд з розвитком суспільства? Аргументуйте.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Який з історичних типів світогляду є провідним у XXI ст.?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Сформулюйте предмет філософії в сучасному його розумінні.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Тема 2. Філософія Стародавнього світу

1. Вставте пропущені слова.

Індійські філософи прагнули до _________________ людської душі із ___________________.

________________ у китайській філософії – це шлях, закон, божественна першооснова.

2. Спробуйте назвати ті сфери та явища життя, в яких можна помітити впливи певних ідей давньосхідної філософії. В яких проявах це відбувається? Як ви до того ставитесь? – Обґрунтуйте свої твердження.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Виберіть із запропонованих варіантів відповідей на кожне запитання один правильний.

1. Яке з філософських вчень не належить до ортодоксальних: а) міманса; б) санкх’я; в) джайнізм; г) йога. 4. Найдавніші пам'ятки індійської літератури, священні тексти брахманізму: а) Трипітака;б) Рамаяна; в) Махабхарата; г) Веди.
2.Яка з давньоіндійських філософських шкіл є матеріалістичною: а) чарвака-локаята; б) буддизм; в) джайнізм; г) веданта. 5. Філософське вчення Стародавнього Китаю, яке у відношеннях людини і світу проголошує верховенство добра, захищає непорушність установлених небом суспільних понять. а) дзен-буддизм; б) даосизм; в) конфуціанство; г) моїзм.
3. «Чотири благородних істини» виведені школою: а) веданти; б) буддизму; в) джайнізму; г) н’яя. 6.Поняття «благородний муж»(цзюнь цзи) знаходить глибоку розробку у вченні: а) Конфуція; б) Лао-цзи; в) Чжуан Чжоу; г) Дун Чжуншу.

4. У чому ви вбачаєте відмінності даосизму від конфуціанства?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.Яку з філософських шкіл східної парадигми ви виділили б? Чому? Що вас в такому вченні приваблює?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


6863658426588824.html
6863692265156721.html
    PR.RU™