Семінарське (практичне) заняття (2 год.)

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології. Історія становлення кримінології

Теоретичні питання

1. Загальні положення кримінології як комплексної соціолого-правової науки.

2. Методологія та методика кримінологічної науки.

3. Історія становлення та розвитку кримінології.

Теми рефератів

1. Виникнення та класичний період розвитку кримінологічної науки.

2. Позитивістський напрям розвитку кримінології.

3. Сучасна система кримінологічної науки.

4. Розвиток кримінології в сучасній Україні.

5. Сучасна зарубіжна кримінологічна наука.

6. Прикладне й теоретичне значення кримінологічної науки.

7. Основні напрями кримінологічних досліджень в сучасній Україні.

Завдання для самостійної роботи

1. Поняття й завдання кримінології.

2. Предмет і функції кримінологічної науки.

3. Система науки кримінології.

4. Структура та зміст Загальної частини кримінології.

5. Структура та зміст Особливої частини кримінології.

6. Методологія кримінологічної науки.

7. Місце кримінології у системі інших наук.

8. Основні етапи кримінологічного дослідження та їх характеристика.

9. Становлення і розвиток кримінології як науки.

10. Основні етапи становлення кримінології та їх характеристика.

11. Розвиток кримінології на теренах України.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

З місцевих друкованих засобів масової інформації вибрати 5 публікацій, де піднімаються питання, що складають предмет кримінології. Проаналізуйте їх.

Завдання 2.

Ознайомитися з науковими публікаціями кримінологічного характеру у наукових фахових виданнях. Які проблеми є предметом їх досліджень?

Завдання 3.

Проаналізуйте навчальну та наукову літературу. Визначте основні напрями розвитку сучасної кримінології та обґрунтуйте їх актуальність.


7202445162707833.html
7202513764492872.html
    PR.RU™